TERMOBLOKU ĪPAŠĪBAS:

Salizturīgi.
Mitrumizturīgi.
Laba skaņas izolācija.
Ekoloģiski tīrs produkts.
Viegli apstrādājami.
Izturīgi un ilgmūžīgi.
Ugunsdroši - reakcija uz uguni Klase A1.
Energoefektīvi - samazinās apkures un dzesēšanas izdevumi.
Teicama siltumizolācija ziemā, turpretī vasarā telpās ir patīkami vēss.


SIA "WARM HOUSE"
Reģ. Nr. 40003857899
Mob. tālr. +371 29426010
e-pasti:
info@termobloki.lv
info@thermoblocks.com
www.termobloki.lv
www.thermoblocks.com
Projekti
/ PROJEKTI

SIA “Warm house” kā sadarbības partneris nodrošina 2016.gada 20.maijā starp SIA “Warm house” un Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk – RTU) noslēgtā sadarbības līguma Nr.2016/01 izpildi, t.i., iesaistoties finansējuma saņēmēja (t.i., RTU) īstenotā Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1.kārtas projekta „Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai” (identifikācijas Nr. 1.1.1.1/16/A/007) īstenošanā laika periodā no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 29.februārim. Projekta finansējums – 648 648.00 EUR.
Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas būvniecības attīstību Latvijā un sniegt pienesumu Latvijas valsts un ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā būvniecības jomā, izstrādājot jaunu koncepciju zema energopatēriņa daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecībai, kas ietver ekoloģisku, viedu un energomazietilpīgu būvmateriālu izmantošanu norobežojošajām un nesošajām konstrukcijām, kā arī energoefektīvas, aktīvas un/vai pasīvas inženiersistēmas.
Plašāka informācija par projekta saturu pieejama  RTU mājaslapā.


Informācija par paveikto periodā: 01.05.2018. – 31.07.2018.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.

Pārskata periodā Projekta vadošais partneris – Rīgas Tehniskā universitāte noslēgusi 3 projekta aktivitātes:

3.1.1. “Sienu un kolonnu elementu ar integrētiem fāžmaiņas materiāliem un inženierkomunikācijām izstrāde”. Šīs aktivitātes ietvaros ir veikts pētījums par daudzstāvu ēkas ar stinguma kodolu konstrukciju elementiem, kuri darbojas spiedē. Izmantojot 3D galīgo elementu modeli, tika noteikts iekšējo piepūļu lauks statiski nenoteicamā konstrukciju modelī un, iteratīvi atkārtojot šo aprēķinu, tika iegūts racionāla kolonnu un stinguma kodola ģeometrija. Noslēdzoties aktivitātei 3.1.1. sagatavots pētījuma pārskats.

3.2.1. “Adekvāta nelineārā galīgo elementu modeļa izstrāde priekš augstas stiprības betona un stiegrota betona izstrāde”. Šīs aktivitātes ietvaros ir izstrādāts adekvāts betona un stiegrota betona nelineārais materiālu uzvedības modelis. Modelis ir balstīts uz bojājumu mehānikas principiem, un nelineāra spriegumu-deformāciju līkne tiek ievērtēta izmantojot speciāli izstrādātu “UMAT” tipa procedūru. Izstrādātais materiālu uzvedības modelis tika validēts ar eksperimentu rezultātiem un tas uzrādīja adekvātu darbību ar inženieraprēķiniem nepieciešamo precizitāti. Noslēgumā sagatavots modeļa apraksts.

5.2. “Solārās dzesēšanas sistēmu risinājumi daudzdzīvokļu ēkās Latvijas klimatiskajos apstākļos”. Aktivitātes ietvaros sagatavots pētījuma pārskats, kurā izvērtēta saules enerģijas izmantošanas ekonomiskais ieguvums un iespējas, dzesēšanas sistēmu pamatrisinājumi, dzesēšanas iekārtu izmantošanas iespējas izmantojot saules paneļus u.c.  Analizējot gan Rīgas vidējos klimatiskos datus, gan diennakts temperatūras svārstības, tika secināts, ka ir iespējams efektīvi izmantot netiešās iztvaikošanas dzesēšanas sistēmas.


SIA “WARM HOUSE” kā projekta sadarbības partneris, pārskata periodā uzsācis eksperimentālās izstrādes aktivitāšu īstenošanu, veicot pirmos atbilstošos testus projekta darbības Nr. 2. “Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde” ietvaros, kā arī turpināts darbs pārējām projekta aktivitātēm:

2.1.2. “Mehānisko, fizikālo un siltumtehnisko īpašību uzlabošana izmantojot inovatīvas saistvielas un apstrādes metodes”  -  lai izanalizētu kaņepju spaļu izdalīto ķīmisko savienojumu ietekmi uz ķīmisko saišu veidošanos saistvielu cietēšanas procesā, pārskata periodā tika raksturoti 7 dienu vecu saistvielu paraugu infrasarkanā Furjē (FTIR) spektri diapazonā no 2000 līdz 400 cm-1 un veikti magnija silikāta cementa (MSH) hidratācijas siltuma izdalīšanās testi. Sagatavoti secinājumi par testu veikšanu un turpmāko pētījuma norises procesu.

2.2.2. “Īpaši viegla putubetona sastāvu izstrāde” -  veiktas paraugu pārbaudes 28 dienu vecumā, kas bija izgatavoti planetārajā aktivatorā pēc optimizācijas plāna, izmantojot EDAOPT programmu, paraugu daļas tika sagatavotas mikrostruktūras izpētei. Nodrošināta zema blīvuma (400 kg/m3) putubetona izgatavošana ražošanas apstākļos. Paralēli tika gatavoti mazizmēra testēšanas paraugi (10x10x10 cm) un lielizmēra prototipu paraugi-sijas ar kompozīta stiklaplasta stiegrojumu.

2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)” - pabeigta HPFRC paraugu (izmēri 40x40x160 mm) testēšana trīspunktu liecē (3PBT) 28 dienu vecumā, kopā 6. grupas, katrā četri paraugi, t.i. 24. prizmas, veikta optiska mikroskopija un attēlu analīze. Testēšanas rezultāti tika apkopoti, izmantojot iegūtos rezultātus sākta zinātniskās publikācijas sagatavošana.

2.4.3. “Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana” - aprēķināti un noteikti ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu prototipa ģeometriskie parametri: laidums 1200 mm, šķērsgriezuma platums 300 mm, augstums 120 mm, cementa kompozīta biezums 20 mm. Sagatavoti izejmateriāli un stiegrojums. Sagatavotas samaisīšanas un testēšanas ierīces.

2.5. “Zinātnisko publikāciju sagatavošana par iegūtajiem projekta galvenajiem rezultātiem un to iesniegšana” - sagatavota un iesniegta publikācija konferencei “Synercrete 2018” ar nosaukumu “LIFE CYCLE ASSESSMENT OF BIO-BASED CONSTRUCTION PANELS WITH MAGNESIUM BINDER”.


09.08.2018.

***


Informācija par paveikto periodā: 01.02.2018. – 30.04.2018.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “Warm House”.

Attiecīgajā periodā noslēgtas projekta aktivitātes 2.1.1 “Šķiedru kompozīta sastāvu ar šķiedraugu pildvielām izstrāde, testēšana” un 2.2.1 “Augstas stiprības putu betona sastāvu izstrāde”, par ko sagatavoti pētījuma pārskati.

1. Aktivitātes 2.1.1 pētījuma ietvaros veikta gan teorētiskā literatūras analīze, gan eksperimentālā daļa. Aktivitātes ietvaros pētīta dabīgo šķiedru energoefektīvie biokompozīti ir siltumizolācijas materiālu ar plašu izmantošanas potenciālu un atbilstību mūsdienu prasībām – zemu ietekmi uz vidi un augstu energoefektivitāti. Tie izgatavoti no organiskas izcelsmes šķiedru pildvielām, piemēram, kaņepju vai linu spaļiem, rapšu vai salmu stiebriem, niedrēm, u.c., un minerālām saistvielām – kaļķa, hidrauliskā kaļķa, cementa, u.c. Darbības  pētījuma ietvaros secināts, ka:
a. Izmantojot atkritumproduktus kā aktīvās hidrauliskās piedevas, iespējams paaugstināt veldzētu kaļķu mehāniskās īpašības, sasniedzot spiedes stiprību vismaz 5 MPa, kas nepieciešama dabīgo šķiedru biokompozītu izstrādei.
b. Iegūtas divu veidu magnija bāzes saistvielas, kas uzrāda ievērojami augstākus mehāniskās stiprības rezultātus.
c. Izstrādāti trīs dažādu saistvielu dabīgo šķiedru biokompozīti ar atšķirīgām fizikālajām un mehāniskajām īpašībām.
d. Magnija saistvielas uzrāda mazāku rukumu (maksimums 0,2 %) salīdzinot ar kaļķa bāzes saistvielām (līdz pat 1 %), kas skaidrojams ar magnija saistvielu augsto agro stiprību.
e. Biokompozīti ar kaņepju spaļiem ar vismazāko daļiņu izmēru (vairāk ka 90 % <10 mm) uzrāda visaugstāko stiprību un zemāko siltumvadītspēju.

2. Aktivitātes 2.2.1. pētījumu ietvaros tika paredzēts izstrādāt augstās veiktspējas putubetonu ar spiedes stiprību līdz 20 MPa un blīvumu līdz 1400 kg/m3. Atšķirībā no tradicionāli izmantotiem materiāliem (piemērām parasta betona), tas ļauj izmantot putubetonu kā konstruktīvu materiālu ar papildus funkcijām, kas ietver siltumizolācijas īpašības, skaņu izolāciju un kapilāra porainību vajadzīga higrotermiskā režīma nodrošināšanai. Atšķirībā no autoklavētā gāzbetona (Autoclaved Aerated Concrete, vai AAC), putubetonu var izmantot arī monolītā variantā. Turklāt, komerciāli pieejamam gāzbetonam ir šaurs spiedes stiprības un blīvumu diapazona, kas ierobežo materiāla pielietošanas iespējas.
Analizējot iegūtos rezultātus, secināts, ka:
a. Pozitīvu efektu īpatnējas stiprības paaugstināšanai dot augstākas klases, t.sk. mikrocementa izmantošana.
b. Tika noskaidrots, kā maisījumiem ar zemu Ū/C attiecību un speciāliem cementiem ir noslāņošanās risks, jo zema ūdens daudzuma dēļ maisījums kļūst smagāks un viskozs.
c. Pildvielas daļēja apstrāde dezintegratorā dod nelielu stiprības pieaugumu, bet nodrošina maisījuma stabilizācijas efektu.

SIA “Warm House” pētnieki turpinājuši darbu pie pārējo darbību un to rezultātu sasniegšanas.


09.05.2018.

 ***

Informācija par paveikto periodā: 01.11.2017. – 31.01.2018.

Projekta nosaukums:
 “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007


Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA WARM HOUSE

Sadarbībā ar vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, turpināts darbs pie aktivitātes Nr.2 “WP2 - Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde”  īstenošanas.
Veiksmīgi noslēgtas un sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes pētniekiem sagatavoti pētījumu pārskati par aktivitātēm 2.3.1. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu (80-120 MPa) matricas izejkomponentu izvēle un sastāvu izstrāde”, 2.4.1. “Pašblīvējoša, augstas veiktspējas cementa kompozīta izstrāde (60-80MPa) ar PCM” un 2.4.2. “Termiskās enerģijas uzkrājošu materiālu atlase un pārbaudes”.
Kā arī intensīvāk uzsākts darbs pie jaunām projekta aktivitātēm:
2.2.2. “Īpaši viegla putubetona sastāvu izstrāde”;
2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)”;
2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”;
2.4.3. “Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana”;
2.5. “Zinātnisko publikāciju sagatavošana par iegūtajiem projekta galvenajiem rezultātiem un to iesniegšana”.


09.02.2018.

***

 

 

Informācija par paveikto periodā: 01.08.2017. – 31.10.2017.

Projekta nosaukums:
 “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007


Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA WARM HOUSE

Periodā, sadarbībā ar vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, turpināts darbs pie aktivitātes Nr.2 “WP2 - Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde” un uzsākta jaunu apakšaktivitāšu īstenošana:
2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)”;
2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”;
2.4.3. “Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana”;
Aktivitāšu ietvaros veikts pētniecības darbs, kā arī dažādi testi, lai izstrādātu metodes ekoloģisku un viedu būvmateriālu ražošanai, kā arī no tiem radītu konstruktīvo un norobežojošo elementu prototipus.

10.11.2017.

***

Informācija par paveikto periodā: 01.06.2017. – 31.07.2017.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007


Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA WARM HOUSE

Periodā, sadarbībā ar vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, turpināts darbs pie aktivitātes Nr.2 “WP2 - Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde” un tās apakšaktivitāšu nodrošināšanu:
2.1. “Dabisko šķiedru eko-kompozītu ar paaugstinātām higrotermiskām īpašībām un rukuma noturību izstrāde, izmantojot lauksaimniecības ražošanas pārpalikumus”;
2.1.1. “Šķiedru kompozīta sastāvu ar šķiedraugu pildvielām izstrāde, testēšana”;
2.1.2. “Mehānisko, fizikālo un siltumtehnisko īpašību uzlabošana izmantojot inovatīvas saistvielas un apstrādes metodes”;
2.2. “Augstas veiktspējas nano-modificēta putubetona izstrāde norobežojošiem elementiem”;
2.2.1. “Augstas stiprības putu betona sastāvu izstrāde”;
2.3. “Augstas veiktspējas cementa kompozīta izstrāde”;
2.3.1. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu (80-120 MPa) matricas izejkomponentu izvēle un sastāvu izstrāde”;
2.3.3. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu ilgmūžības pārbaudes”;
2.4. “Termiskās enerģijas uzkrājošu pārsegumu izstrāde”;
2.4.1. “Pašblīvējoša, augstas veiktspējas cementa kompozīta izstrāde (60-80MPa) ar PCM”;
2.4.2. “Termiskās enerģijas uzkrājošu materiālu atlase un pārbaudes”.
Aktivitāšu ietvaros veikti pētījumi, mērījumi un citas darbības, lai gūtu projekta pētījuma atbilstošos rezultātus.

10.08.2017.

***

Jaunākie notikumi projektā: 03.2017.-05.2017.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku
būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālu un konstrukciju institūts

Sadarbības partneris: SIA“Warm House”

Darbs projektā ir uzsākts 2017.gada 1. martā. Organizētas 3 projekta dalībnieku sanāksmes
par projekta gaitu. Projekta darbības Nr.2 ietvaros izskatīti ekoloģiskie materiāli vieglā betona
pildvielām, izskatītas šķiedru apstrādes metodes, apskatīti augstas stiprības putu betona
iegūšanas paņēmieni. Uzsākts darbs ar publikācijas Thermal Conductivity and Frost Resistance
of Foamed Concrete Using Porous Aggregate sagatavošanu. Veikta pieejamo izejmateriālu
(saistvielu un pildvielu) analīze augstas veiktspējas cementa kompozītu izgatavošanai.
Projekta darbības Nr.3 ietvaros izvēlēta pirmās konceptuāla racionālas konstruktīvās shēmas
ar nesošo kodolu, kurā izmantoti augstas stiprības betons. Uzsākts aproksimācijas funkcijas
novērtējums nelineārā galīgo elementu modeļa izstrādei. Projekta darbības Nr.5 ietvaros
veikts simulāciju programmu un to tehnisko iespēju izvērtējums. Tipisku ēku 3D modeļa
ģeometrijas izstrādes uzsākšana. Kā arī projekta ietvaros uzsākts ēkas dzīves cikla analīzes
metožu novērtējums.***

LAT | RUS | ENG | EST
LIT | SWE | FIN | GER


izstrādāts: evolution.lv